STOPNIOWE URUCHAMIANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

0
717

Szanowni Państwo

Jesteśmy w trakcie przygotowywań placówki  do stopniowego przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego. Ze względu na obostrzenia sanitarne przyjmowanie dzieci do grup przedszkolnych będzie podlegało pewnym ograniczeniom.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Ze względu na konieczność ograniczenia liczebności dzieci w grupach przedszkolnych, w pierwszej kolejności do oddziału przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załącznikach poniżej zamieszczony został wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki oraz inne niezbędne dokumenty, z którymi jesteście Państwo zobligowani się zapoznać.

Rodzice/opiekunowie chcący posłać dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązani są wypełnić następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie w okresie organizowania zajęć w oddziale przedszkolnym w trakcie stanu epidemii COVID-19 oraz „Regulaminem dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie w trakcie trwania stanu epidemii COVID-19”- (zał. 1).
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zał. 2)
  3. Informacja o aktualnych numerach telefonu- (zał. 3).
  4. Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka- (zał. 4)

Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres szkoły sp14@miasto.szczecin.pl do dnia 11.05.2020 do godz. 18:00.

Po zebraniu dokumentacji zostanie przeprowadzona kwalifikacja dzieci według powyższych zasad.

O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic zostanie poinformowany w drodze mailowej. Termin otwarcia placówki zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem.

Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego, w pierwszym dniu pobytu, rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów tj. oświadczenie o zapoznaniu się procedurami i regulaminem, wniosek o przyjęcie dziecka, informację o aktualnych numerach telefonu, zgodę na pomiar temperatury.

procedury bezpieczeństwa przedszkole

Regulamin dla rodziców COVID-19

zał. 1 do procedur

zał. 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

Zał. 3 do procedur

zał. 4 do procedur

Zał. nr 5 do procedur

Zał. 6 do procedur

Zał. 7 do procedur

Zał. 8 do procedur